Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

Bảng mã màu CSS

02:18 7 thg 1 2012Cá nhân0 Lượt xem 0

Hex CodeColor
#FFFFFF 
#FFFFCC 
#FFFF99 
#FFFF66 
#FFFF33 
#FFFF00 
#FFCCFF 
#FFCCCC 
#FFCC99 
#FFCC66 
#FFCC33 
#FFCC00 
#FF99FF 
#FF99CC 
#FF9999 
#FF9966 
#FF9933 
#FF9900 
#FF66FF 
#FF66CC 
#FF6699 
#FF6666 
#FF6633 
#FF6600 
#FF33FF 
#FF33CC 
#FF3399 
#FF3366 
#FF3333 
#FF3300 
#FF00FF 
#FF00CC 
#FF0099 
#FF0066 
#FF0033 
#FF0000 
 
Hex CodeColor
#66FFFF 
#66FFCC 
#66FF99 
#66FF66 
#66FF33 
#66FF00 
#66CCFF 
#66CCCC 
#66CC99 
#66CC66 
#66CC33 
#66CC00 
#6699FF 
#6699CC 
#669999 
#669966 
#669933 
#669900 
#6666FF 
#6666CC 
#666699 
#666666 
#666633 
#666600 
#6633FF 
#6633CC 
#663399 
#663366 
#663333 
#663300 
#6600FF 
#6600CC 
#660099 
#660066 
#660033 
#660000 
 
Hex CodeColor
#CCFFFF 
#CCFFCC 
#CCFF99 
#CCFF66 
#CCFF33 
#CCFF00 
#CCCCFF 
#CCCCCC 
#CCCC99 
#CCCC66 
#CCCC33 
#CCCC00 
#CC99FF 
#CC99CC 
#CC9999 
#CC9966 
#CC9933 
#CC9900 
#CC66FF 
#CC66CC 
#CC6699 
#CC6666 
#CC6633 
#CC6600 
#CC33FF 
#CC33CC 
#CC3399 
#CC3366 
#CC3333 
#CC3300 
#CC00FF 
#CC00CC 
#CC0099 
#CC0066 
#CC0033 
#CC0000 
 
Hex CodeColor
#33FFFF 
#33FFCC 
#33FF99 
#33FF66 
#33FF33 
#33FF00 
#33CCFF 
#33CCCC 
#33CC99 
#33CC66 
#33CC33 
#33CC00 
#3399FF 
#3399CC 
#339999 
#339966 
#339933 
#339900 
#3366FF 
#3366CC 
#336699 
#336666 
#336633 
#336600 
#3333FF 
#3333CC 
#333399 
#333366 
#333333 
#333300 
#3300FF 
#3300CC 
#330099 
#330066 
#330033 
#330000 
 
Hex CodeColor
#99FFFF 
#99FFCC 
#99FF99 
#99FF66 
#99FF33 
#99FF00 
#99CCFF 
#99CCCC 
#99CC99 
#99CC66 
#99CC33 
#99CC00 
#9999FF 
#9999CC 
#999999 
#999966 
#999933 
#999900 
#9966FF 
#9966CC 
#996699 
#996666 
#996633 
#996600 
#9933FF 
#9933CC 
#993399 
#993366 
#993333 
#993300 
#9900FF 
#9900CC 
#990099 
#990066 
#990033 
#990000 
 
Hex CodeColor
#00FFFF 
#00FFCC 
#00FF99 
#00FF66 
#00FF33 
#00FF00 
#00CCFF 
#00CCCC 
#00CC99 
#00CC66 
#00CC33 
#00CC00 
#0099FF 
#0099CC 
#009999 
#009966 
#009933 
#009900 
#0066FF 
#0066CC 
#006699 
#006666 
#006633 
#006600 
#0033FF 
#0033CC 
#003399 
#003366 
#003333 
#003300 
#0000FF 
#0000CC 
#000099 
#000066 
#000033 
#000000 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=))
:((
[-(
:-h
~o)
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
:">
X(
:">
:-bd
8->
I-)
[-(
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang