Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

Khung nền Entry-phần 2


17:45 19 thg 12 2011Công khai154 Lượt xem 8

                      Hôm nay mình xin giới thiệu tiếp đến các bạn mấy khung Entry nữa nhé! 
 
Nội dung viết Entry
 

Code "
<p> </p>

<div align="center">
<table style="width: 35px; height: 25px;" id="table63" align="center" background="http://img181.imageshack.us/img181/2497/dream0908292.jpg" width="35" height="25">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<center>
<center>
<center><span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
<table style="width: 15px; height: 23px;" id="table64" align="center" border="6" cellpadding="0" cellspacing="0" width="15" height="23">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;" background="http://rubi04.com.ne.kr/bord600.jpg"><font size="4" face="times"><strong>
</strong><table style="width: 157px; height: 176px;" id="table65" bgcolor="#ff8c1a" cellpadding="10">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<table style="width: 496px; height: 569px;" id="table66" bgcolor="#ffe7db" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<div class="msgcontent">
<div align="center"><span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;"><font size="4" face="times"><strong><span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;"><embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/b11.swf" wmode="transparent" width="500" height="348"></span></strong></font> </span>
<div align="center"><font color="#ff8c1a" size="4">Nội dung viết Entry</font></div>

<div align="center"> </div></div></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><strong></strong></font></td></tr></tbody></table></span></center></center></center></td></tr></tbody></table></div>
</p>


Nội dung viết Entry ở đây

<div align="center"><BR>
<table style="width: 35px; height: 25px;" id="table43" align="center" background="http://img181.imageshack.us/img181/2497/dream0908292.jpg" width="35" height="25">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<center>
<center>
<center><span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
<table style="width: 15px; height: 23px;" id="table44" align="center" border="6" cellpadding="0" cellspacing="0" width="15" height="23">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;" background="http://rubi04.com.ne.kr/bord600.jpg"><font size="4" face="times"><strong>
</strong><table style="width: 532px; height: 176px;" id="table45" bgcolor="#808000" cellpadding="10">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<table style="width: 126px; height: 119px;" id="table46" bgcolor="#e2e2c7" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<div class="msgcontent"><span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;"><font size="4" face="times"><strong><span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;"><embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/i2.swf" wmode="transparent" width="507" height="367"></span></strong></font>
<div align="center"></div>
<div align="center"><font color="#000000" size="4">Nội dung viết Entry ở đây</font></div>
<div align="center"></div>

<div align="center"></div>
<div align="center"><span class="outline"><img style="width: 80px; height: 161px;" id="fullSizedImage" class="media hundredpercent" alt="" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/wu-3/92.gif?t=1286246326" align="left"></span></div></span></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><strong></strong></font></td></tr></tbody></table></span></center></center></center></td></tr></tbody></table>
<p><br></p><br>
Nội dung viết Entry ở đây
<p align="center"><br></p>
<table id="table43" style="width: 35px; height: 25px;" align="center" background="http://img181.imageshack.us/img181/2497/dream0908292.jpg" width="35" height="25">
<tbody>
<tr>
<td style="font-weight: bold; color: rgb(174, 24, 112);">
<center>
<center>
<center><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: 0px;">
<table id="table44" style="width: 15px; height: 23px;" align="center" border="6" cellpadding="0" cellspacing="0" width="15" height="23">
<tbody>
<tr>
<td style="font-weight: bold; color: rgb(174, 24, 112);" background="http://rubi04.com.ne.kr/bord600.jpg"><font size="4" face="times"><strong>
</strong><table id="table45" style="width: 157px; height: 176px;" bgcolor="#006600" cellpadding="10">
<tbody>
<tr>
<td style="font-weight: bold; color: rgb(174, 24, 112);">
<table id="table46" style="width: 126px; height: 119px;" bgcolor="#000000" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3">
<tbody>
<tr>
<td style="font-weight: bold; color: rgb(174, 24, 112);">
<div class="msgcontent"><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: 0px;"><font size="4" face="times"><strong><embed allowscriptaccess="never" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/wu-1/02-1.swf" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="500" height="409"></strong></font>
<div align="center"></div>
<div align="center"><font color="#008000" size="4">Nội dung viết Entry ở đây</font></div>
<div align="center"></div>
<div align="center"></div>

<div align="center"><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: 0px;"><font size="4" face="times"><strong><embed allowscriptaccess="never" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/wu-1/001-1.swf" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="400" height="200"></strong></font></span></div></span></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><strong></strong></font></td></tr></tbody></table></span></center></center></center></td></tr></tbody></table>
<p><br></p>


 
Nội dung viết Entry

j_219.gif
 
<p><br></p>
<div align="center">
<table style="width: 35px; height: 25px;" id="table55" align="center" background="http://img181.imageshack.us/img181/2497/dream0908292.jpg" width="35" height="25">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<center>
<center>
<center><span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
<table style="width: 15px; height: 23px;" id="table56" align="center" border="6" cellpadding="0" cellspacing="0" width="15" height="23">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;" background="http://rubi04.com.ne.kr/bord600.jpg"><font size="4" face="times"><strong>
</strong><table style="width: 157px; height: 176px;" id="table57" bgcolor="#8a1357" cellpadding="10">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<table style="width: 126px; height: 119px;" id="table58" bgcolor="#000000" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<div class="msgcontent">
<p align="center"><span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;"><font size="4" face="times"><strong><embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/T9.swf" wmode="transparent" width="500" height="364"></strong></font></span>
</p><div align="center"> </div>
<div align="center"><font color="#ff0000" size="4">Nội dung viết Entry</font></div>
<div align="center"><span class="outline"><img style="width: 80px; height: 186px;" id="fullSizedImage1" class="media hundredpercent" alt="j_219.gif" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/j_219.gif?t=1285334834" align="right" width="80" height="186"></span></div>
<div align="center"> </div></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><strong></strong></font></
________________________________________ 
Nội dung viết Entry ở đây

<p><br></p>

<div align="center">
<table style="width: 35px; height: 25px;" id="table51" align="center" background="http://img181.imageshack.us/img181/2497/dream0908292.jpg" width="35" height="25">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<center>
<center>
<center><span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
<table style="width: 15px; height: 23px;" id="table52" align="center" border="6" cellpadding="0" cellspacing="0" width="15" height="23">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;" background="http://rubi04.com.ne.kr/bord600.jpg"><font size="4" face="times"><strong>
</strong><table style="width: 157px; height: 176px;" id="table53" bgcolor="#008000" cellpadding="10">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<table style="width: 126px; height: 119px;" id="table54" bgcolor="#ffffff" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<div class="msgcontent">
<p align="center"><span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;"><font size="4" face="times"><strong><embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/t1.swf" wmode="transparent" width="500" height="343"></strong></font></span>
</p><div align="center"></div>
<div align="center"><font color="#008000" size="4">Nội dung viết Entry ở đây</font></div>
<div align="center"><span class="outline"><img style="width: 82px; height: 209px;" id="fullSizedImage2" class="media hundredpercent" alt="" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/29_iykim2000_003.gif?t=1285335602" align="left"></span></div>
<div align="center"></div></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><strong></strong></font></td></tr></tbody></table></span></center></center></center></td></tr></tbody></table>
<p><br></p><br>


_________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=))
:((
[-(
:-h
~o)
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
:">
X(
:">
:-bd
8->
I-)
[-(
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang