Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Khung Entry

05:33 1 thg 9 2012Cá nhân0 Lượt xem 0
<br><div align="center"><br><div style="BORDER-BOTTOM:#ffff00 9px ridge;BORDER-LEFT:#ffff00 9px ridge;WIDTH:620px;BACKGROUND:url(http://i383.photobucket.com/albums/oo274/phuongle_bucket/Backgrond7/3766c16c.gif) 0px 0px;BORDER-TOP:#ffff00 9px ridge;BORDER-RIGHT:#ffff00 9px ridge;"><div style="BORDER-BOTTOM:transparent 5px solid;BORDER-LEFT:transparent 5px solid;BORDER-TOP:transparent 5px solid;BORDER-RIGHT:transparent 5px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:#ffff00 1px solid;BORDER-LEFT:#ffff00 1px solid;BORDER-TOP:#ffff00 1px solid;BORDER-RIGHT:#ffff00 1px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:transparent 2px solid;BORDER-LEFT:transparent 2px solid;BORDER-TOP:transparent 2px solid;BORDER-RIGHT:transparent 2px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:#ffffff 1px solid;BORDER-LEFT:#ffffff 1px solid;BORDER-TOP:#ffffff 1px solid;BORDER-RIGHT:#ffffff 1px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:transparent 2px solid;BORDER-LEFT:transparent 2px solid;BORDER-TOP:transparent 2px solid;BORDER-RIGHT:transparent 2px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:#19fffa 1px solid;BORDER-LEFT:#19fffa 1px solid;BORDER-TOP:#19fffa 1px solid;BORDER-RIGHT:#19fffa 1px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:transparent 2px solid;BORDER-LEFT:transparent 2px solid;BORDER-TOP:transparent 2px solid;BORDER-RIGHT:transparent 2px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:#e6803c 1px solid;BORDER-LEFT:#e6803c 1px solid;BORDER-TOP:#e6803c 1px solid;BORDER-RIGHT:#e6803c 1px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:transparent 2px solid;BORDER-LEFT:transparent 2px solid;BORDER-TOP:transparent 2px solid;BORDER-RIGHT:transparent 2px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:#f18a76 1px solid;BORDER-LEFT:#f18a76 1px solid;BORDER-TOP:#f18a76 1px solid;BORDER-RIGHT:#f18a76 1px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:transparent 2px solid;BORDER-LEFT:transparent 2px solid;BORDER-TOP:transparent 2px solid;BORDER-RIGHT:transparent 2px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:#4b7882 1px solid;BORDER-LEFT:#4b7882 1px solid;BORDER-TOP:#4b7882 1px solid;BORDER-RIGHT:#4b7882 1px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:transparent 2px solid;BORDER-LEFT:transparent 2px solid;BORDER-TOP:transparent 2px solid;BORDER-RIGHT:transparent 2px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:#df00d7 1px solid;BORDER-LEFT:#df00d7 1px solid;BORDER-TOP:#df00d7 1px solid;BORDER-RIGHT:#df00d7 1px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:transparent 5px solid;BORDER-LEFT:transparent 5px solid;BORDER-TOP:transparent 5px solid;BORDER-RIGHT:transparent 5px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:#fff 2px solid;BORDER-LEFT:#fff 2px solid;WIDTH:540px;BORDER-TOP:#fff 2px solid;BORDER-RIGHT:#fff 2px solid;"><br><center><font color="#fff"></font><font color="#000000"><embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/ni/2012614.swf" wmode="transparent" height="414" width="500"><br><center><br><br><p style="FONT-FAMILY:yui-tmp;" align="center"><font style="COLOR:#ffffff;">NỘI DUNG...</font></p><br><p align="center"><font color="#aaaaaa"><embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/ni/20121617.swf" wmode="transparent" height="352" width="509"><font color="#aaaaaa"></font></font><font color="#aaaaaa"></font></p></center></font></center></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><br>

XEM KHUNG MẪU


NỘI DUNG...

<br><div align="center"><br><div style="BORDER-BOTTOM:#b40404 9px ridge;BORDER-LEFT:#b40404 9px ridge;WIDTH:620px;BACKGROUND:url(http://i383.photobucket.com/albums/oo274/phuongle_bucket/KhungEntry/Rose/La%20bay%20Mua%20Sao%20roi/bg344.gif) 0px 0px;BORDER-TOP:#b40404 9px ridge;BORDER-RIGHT:#b40404 9px ridge;"><div style="BORDER-BOTTOM:transparent 5px solid;BORDER-LEFT:transparent 5px solid;BORDER-TOP:transparent 5px solid;BORDER-RIGHT:transparent 5px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:#ffff00 1px solid;BORDER-LEFT:#ffff00 1px solid;BORDER-TOP:#ffff00 1px solid;BORDER-RIGHT:#ffff00 1px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:transparent 2px solid;BORDER-LEFT:transparent 2px solid;BORDER-TOP:transparent 2px solid;BORDER-RIGHT:transparent 2px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:#ffffff 1px solid;BORDER-LEFT:#ffffff 1px solid;BORDER-TOP:#ffffff 1px solid;BORDER-RIGHT:#ffffff 1px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:transparent 2px solid;BORDER-LEFT:transparent 2px solid;BORDER-TOP:transparent 2px solid;BORDER-RIGHT:transparent 2px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:#19fffa 1px solid;BORDER-LEFT:#19fffa 1px solid;BORDER-TOP:#19fffa 1px solid;BORDER-RIGHT:#19fffa 1px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:transparent 2px solid;BORDER-LEFT:transparent 2px solid;BORDER-TOP:transparent 2px solid;BORDER-RIGHT:transparent 2px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:#e6803c 1px solid;BORDER-LEFT:#e6803c 1px solid;BORDER-TOP:#e6803c 1px solid;BORDER-RIGHT:#e6803c 1px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:transparent 2px solid;BORDER-LEFT:transparent 2px solid;BORDER-TOP:transparent 2px solid;BORDER-RIGHT:transparent 2px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:#f18a76 1px solid;BORDER-LEFT:#f18a76 1px solid;BORDER-TOP:#f18a76 1px solid;BORDER-RIGHT:#f18a76 1px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:transparent 2px solid;BORDER-LEFT:transparent 2px solid;BORDER-TOP:transparent 2px solid;BORDER-RIGHT:transparent 2px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:#4b7882 1px solid;BORDER-LEFT:#4b7882 1px solid;BORDER-TOP:#4b7882 1px solid;BORDER-RIGHT:#4b7882 1px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:transparent 2px solid;BORDER-LEFT:transparent 2px solid;BORDER-TOP:transparent 2px solid;BORDER-RIGHT:transparent 2px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:#df00d7 1px solid;BORDER-LEFT:#df00d7 1px solid;BORDER-TOP:#df00d7 1px solid;BORDER-RIGHT:#df00d7 1px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:transparent 5px solid;BORDER-LEFT:transparent 5px solid;BORDER-TOP:transparent 5px solid;BORDER-RIGHT:transparent 5px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:#19ff28 3px solid;BORDER-LEFT:#19ff28 3px solid;WIDTH:540px;BORDER-TOP:#19ff28 3px solid;BORDER-RIGHT:#19ff28 3px solid;"><br><center><font color="#fff"></font><font color="#000000"><embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/ni/20126142.swf" wmode="transparent" height="414" width="500"><br><center><br><br><p style="FONT-FAMILY:yui-tmp;" align="center"><font style="COLOR:#000;">NỘI DUNG...</font></p><br><p align="center"><font color="#aaaaaa"><embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/ni/20126141.swf" wmode="transparent" height="392" width="309"><font color="#aaaaaa"></font></font></p><font color="#aaaaaa"></font></center></font></center></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>P/S Các bạn new Blogger thì nhớ check vào ô HTML rồi copy & paste code vào là ok-Khi nào Lê “Rảnh rỗi...”
một chút sẽ tiếp tục Update nha...
XEM MẪU KHUNG MÌNH TEST THỬ
NỘI DUNG VIẾT Ở ĐÂY...<br><div align="center"><br><div style="BORDER-BOTTOM:#266123 9px ridge;BORDER-LEFT:#266123 9px ridge;WIDTH:620px;BACKGROUND:url(http://i383.photobucket.com/albums/oo274/phuongle_bucket/Backgrond7/3766c16c.gif) 0px 0px;BORDER-TOP:#266123 9px ridge;BORDER-RIGHT:#266123 9px ridge;"><div style="BORDER-BOTTOM:transparent 5px solid;BORDER-LEFT:transparent 5px solid;BORDER-TOP:transparent 5px solid;BORDER-RIGHT:transparent 5px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:#ffff00 1px solid;BORDER-LEFT:#ffff00 1px solid;BORDER-TOP:#ffff00 1px solid;BORDER-RIGHT:#ffff00 1px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:transparent 2px solid;BORDER-LEFT:transparent 2px solid;BORDER-TOP:transparent 2px solid;BORDER-RIGHT:transparent 2px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:#ffffff 1px solid;BORDER-LEFT:#ffffff 1px solid;BORDER-TOP:#ffffff 1px solid;BORDER-RIGHT:#ffffff 1px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:transparent 2px solid;BORDER-LEFT:transparent 2px solid;BORDER-TOP:transparent 2px solid;BORDER-RIGHT:transparent 2px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:#19fffa 1px solid;BORDER-LEFT:#19fffa 1px solid;BORDER-TOP:#19fffa 1px solid;BORDER-RIGHT:#19fffa 1px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:transparent 2px solid;BORDER-LEFT:transparent 2px solid;BORDER-TOP:transparent 2px solid;BORDER-RIGHT:transparent 2px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:#e6803c 1px solid;BORDER-LEFT:#e6803c 1px solid;BORDER-TOP:#e6803c 1px solid;BORDER-RIGHT:#e6803c 1px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:transparent 2px solid;BORDER-LEFT:transparent 2px solid;BORDER-TOP:transparent 2px solid;BORDER-RIGHT:transparent 2px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:#f18a76 1px solid;BORDER-LEFT:#f18a76 1px solid;BORDER-TOP:#f18a76 1px solid;BORDER-RIGHT:#f18a76 1px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:transparent 2px solid;BORDER-LEFT:transparent 2px solid;BORDER-TOP:transparent 2px solid;BORDER-RIGHT:transparent 2px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:#4b7882 1px solid;BORDER-LEFT:#4b7882 1px solid;BORDER-TOP:#4b7882 1px solid;BORDER-RIGHT:#4b7882 1px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:transparent 2px solid;BORDER-LEFT:transparent 2px solid;BORDER-TOP:transparent 2px solid;BORDER-RIGHT:transparent 2px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:#df00d7 1px solid;BORDER-LEFT:#df00d7 1px solid;BORDER-TOP:#df00d7 1px solid;BORDER-RIGHT:#df00d7 1px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:transparent 5px solid;BORDER-LEFT:transparent 5px solid;BORDER-TOP:transparent 5px solid;BORDER-RIGHT:transparent 5px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:#fff 2px solid;BORDER-LEFT:#fff 2px solid;WIDTH:550px;BORDER-TOP:#fff 2px solid;BORDER-RIGHT:#fff 2px solid;"><br><center><font color="#fff"></font><font color="#000000"><embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/ni/20121198.swf" wmode="transparent" width="500" height="414"><br><center><br><br><p style="FONT-FAMILY:yui-tmp;" align="center"><font style="COLOR:#ffffff;">NỘI DUNG...</font></p><br><p align="center"><font color="#aaaaaa"><embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/ni/20121196.swf" wmode="transparent" width="359" height="392"><font color="#aaaaaa"></font><font color="#aaaaaa"></font></font></p></center></font></center></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>


P/S
Các bạn new Blogger thì nhớ check vào ô HTML rồi copy & paste code vào là
ok-Khi nào Lê “Rảnh rỗi...” một chút sẽ tiếp tục Update nha...NỘI DUNG...NỘI DUNG...
CODE:

---------------------------------------------------------
P/S Các bạn new Blogger thì nhớ check vào ô HTML rồi copy & paste code vào là ok-Khi nào Lê “Rảnh rỗi...” một chút sẽ tiếp tục Update nha...

<br><div align="center"><br><div style="BORDER-BOTTOM:#b40404 9px ridge;BORDER-LEFT:#b40404 9px ridge;WIDTH:620px;BACKGROUND:url(http://i383.photobucket.com/albums/oo274/phuongle_bucket/Backgrond7/3766c16c.gif) 0px 0px;BORDER-TOP:#b40404 9px ridge;BORDER-RIGHT:#b40404 9px ridge;"><div style="BORDER-BOTTOM:transparent 5px solid;BORDER-LEFT:transparent 5px solid;BORDER-TOP:transparent 5px solid;BORDER-RIGHT:transparent 5px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:#ffff00 1px solid;BORDER-LEFT:#ffff00 1px solid;BORDER-TOP:#ffff00 1px solid;BORDER-RIGHT:#ffff00 1px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:transparent 2px solid;BORDER-LEFT:transparent 2px solid;BORDER-TOP:transparent 2px solid;BORDER-RIGHT:transparent 2px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:#ffffff 1px solid;BORDER-LEFT:#ffffff 1px solid;BORDER-TOP:#ffffff 1px solid;BORDER-RIGHT:#ffffff 1px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:transparent 2px solid;BORDER-LEFT:transparent 2px solid;BORDER-TOP:transparent 2px solid;BORDER-RIGHT:transparent 2px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:#19fffa 1px solid;BORDER-LEFT:#19fffa 1px solid;BORDER-TOP:#19fffa 1px solid;BORDER-RIGHT:#19fffa 1px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:transparent 2px solid;BORDER-LEFT:transparent 2px solid;BORDER-TOP:transparent 2px solid;BORDER-RIGHT:transparent 2px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:#e6803c 1px solid;BORDER-LEFT:#e6803c 1px solid;BORDER-TOP:#e6803c 1px solid;BORDER-RIGHT:#e6803c 1px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:transparent 2px solid;BORDER-LEFT:transparent 2px solid;BORDER-TOP:transparent 2px solid;BORDER-RIGHT:transparent 2px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:#f18a76 1px solid;BORDER-LEFT:#f18a76 1px solid;BORDER-TOP:#f18a76 1px solid;BORDER-RIGHT:#f18a76 1px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:transparent 2px solid;BORDER-LEFT:transparent 2px solid;BORDER-TOP:transparent 2px solid;BORDER-RIGHT:transparent 2px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:#4b7882 1px solid;BORDER-LEFT:#4b7882 1px solid;BORDER-TOP:#4b7882 1px solid;BORDER-RIGHT:#4b7882 1px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:transparent 2px solid;BORDER-LEFT:transparent 2px solid;BORDER-TOP:transparent 2px solid;BORDER-RIGHT:transparent 2px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:#df00d7 1px solid;BORDER-LEFT:#df00d7 1px solid;BORDER-TOP:#df00d7 1px solid;BORDER-RIGHT:#df00d7 1px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:transparent 5px solid;BORDER-LEFT:transparent 5px solid;BORDER-TOP:transparent 5px solid;BORDER-RIGHT:transparent 5px solid;"><div style="BORDER-BOTTOM:#19ff28 3px solid;BORDER-LEFT:#19ff28 3px solid;WIDTH:540px;BORDER-TOP:#19ff28 3px solid;BORDER-RIGHT:#19ff28 3px solid;"><br><center><font color="#fff"></font><font color="#000000"><embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/ni/20123154.swf" wmode="transparent" width="500" height="414"><br><center><br><br><p style="FONT-FAMILY:yui-tmp;" align="center"><font style="COLOR:#ffffff;">NỘI DUNG...</font></p><br><p align="center"><font color="#aaaaaa"><embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/ni/20123155.swf" wmode="transparent" width="309" height="392"><font color="#aaaaaa"></font></font></p></center></font></center><font color="#aaaaaa"></font></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>


<div align="center"><br><div style="border:9px ridge #A735C6;background:transparent url(http://i383.photobucket.com/albums/oo274/phuongle_bucket/Backgrond7/18.gif) repeat scroll 0px 0px;width:620px;"><div style="border:5px solid transparent;"><div style="border:1px solid #ffff00;"><div style="border:2px solid transparent;"><div style="border:1px solid #ffffff;"><div style="border:2px solid transparent;"><div style="border:1px solid #19fffa;"><div style="border:2px solid transparent;"><div style="border:1px solid #e6803c;"><div style="border:2px solid transparent;"><div style="border:1px solid #f18a76;"><div style="border:2px solid transparent;"><div style="border:1px solid #4b7882;"><div style="border:2px solid transparent;"><div style="border:1px solid #df00d7;"><div style="border:5px solid transparent;"><div style="border:3px solid #ffff00;width:540px;"><center><font color="#fff"></font><font color="#000000"><embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/ni/201231566.swf" wmode="transparent" width="500" height="414"><center><br><p style="font-family:yui-tmp;" align="center"><font style="color:#ffffff;">NỘI DUNG...</font></p><p align="center"><font color="#aaaaaa"><embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/20121154.swf" wmode="transparent" width="459" height="392"><font color="#aaaaaa"></font></font></p></center></font></center><font color="#aaaaaa"></font></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>P/S
Các bạn new Blogger thì nhớ check vào ô HTML rồi copy & paste code vào là
ok-Khi nào Lê “Rảnh rỗi...” một chút sẽ tiếp tục Update nha...
NỘI DUNG...CODE:
<BR><div align="center"><div style="border:9px ridge #6b7522;background:#000000 none repeat scroll 0% 0%;width:610px;"><div style="border:5px solid transparent;"><div style="border:1px solid #ffff00;"><div style="border:2px solid transparent;"><div style="border:1px solid #ffffff;"><div style="border:2px solid transparent;"><div style="border:1px solid #19fffa;"><div style="border:2px solid transparent;"><div style="border:1px solid #e6803c;"><div style="border:1px solid transparent;"><div style="border:1px solid #f18a76;"><div style="border:1px solid transparent;"><div style="border:2px solid #4b7882;"><div style="border:2px solid transparent;"><div style="border:1px solid #df00d7;"><div style="border:5px solid transparent;"><div style="border:3px solid #19ff28;width:540px;"><center><font color="#aaaaaa"></font><font color="#ffffff"><embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/ni/201226.swf" wmode="transparent

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=))
:((
[-(
:-h
~o)
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
:">
X(
:">
:-bd
8->
I-)
[-(
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang