Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

Khung tuyệt đẹp cho Entry

20:01 5 thg 12 2011Công khai38 Lượt xem 2

     "Linh hồn" của mỗi blog là gì nào?Là các bài viết đúng không các bạn?Vậy chúng ta nên trang trí các bài viết sao cho thật đẹp mắt và lôi cuốn người đọc ,phải không nào?Mình đi dạo trong mạng thấy mấy cái khung Entry này đẹp nên mang về cùng chia sẻ với các bạn đây.Chúng mình hãy cùng làm cho blog của chúng ta ngày càng đẹp hơn các bạn nhé!
  Mời các bạn cứ tự nhiên mang về nhà!Chỉ cần cám ơn tớ có công "chôm"là được.Hi..hi..

 
Nội dung viết Entry ở đây nhé 
 
 
 

_Code đây nhé :
<p align="center"><br></p>

<table style="width: 35px; height: 25px;" align="center" background="http://img181.imageshack.us/img181/2497/dream0908292.jpg">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<center>
<center>
<center><span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
<table style="width: 15px; height: 23px;" align="center" border="6" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;" background="http://rubi04.com.ne.kr/bord600.jpg"><font size="4" face="times"><strong>
</strong><table style="width: 157px; height: 176px;" bgcolor="#d6ac83" cellpadding="10">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<table style="width: 126px; height: 119px;" bgcolor="#ffffff" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<div><span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;"><font size="4" face="times"><strong><embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/b6-1.swf" wmode="transparent" width="500" height="403"></strong></font>
<div align="center"> </div>
<div align="center"><font color="#6a3535" size="4">Nội dung viết Entry ở đây nhé <img src="http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/71.gif"><img src="http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/71.gif"></font></div>
<div align="center"> </div>
<div align="center"> </div>
<div align="center"> </div>
<div align="center"><span><img style="width: 123px; height: 112px;" alt="" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/wu-3/172.gif?t=1285160899"></span></div></span></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></___________________________________________        

 
Nội dung viết Entry ở đây nha
 
 
 
 

161.gif

Code đây:

<div align="center">
<div align="center"><br>
<table style="width: 35px; height: 25px;" id="table39" align="center" background="http://img181.imageshack.us/img181/2497/dream0908292.jpg" width="35" height="25">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<center>
<center>
<center><span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
<table style="width: 15px; height: 454px;" id="table40" align="center" border="6" cellpadding="0" cellspacing="0" width="15">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;" background="http://rubi04.com.ne.kr/bord600.jpg"><font size="4" face="times"><strong>
</strong><table style="width: 157px; height: 176px;" id="table41" bgcolor="#ffffff" cellpadding="10">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<table style="width: 126px; height: 119px;" id="table42" bgcolor="#ffffff" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<div class="msgcontent">
<p align="center"><span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;"><font size="4" face="times"><strong><embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/w1.swf" wmode="transparent" width="500" height="343"></strong></font></span>
</p><div align="center"> </div>
<div align="center"><font color="#008000" size="4">Nội dung viết Entry ở đây nha<img src="http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gif"> </font></div>
<div align="center"> </div>
<div align="center"> </div>
<div align="center"> </div>
<div align="center"> </div>
<div align="center"><span class="outline"><img style="width: 142px; height: 131px;" id="fullSizedImage0" class="media hundredpercent" alt="161.gif" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/wu-3/161.gif?t=1285160899" align="right" width="142" height="131"></span></div>
<div align="center"> </div></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><strong></strong></font></td></tr></tbody></table></span></center></center></center></td></tr></tbody></table></div></div></div></div>
<p align="center"><br></p>

_________________________________________________   
 
Nội dung viết Entry ở đây

162.gif

<p><br></p>
<div align="center">
<table style="width: 35px; height: 25px;" id="table51" align="center" background="http://img181.imageshack.us/img181/2497/dream0908292.jpg" width="35" height="25">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<center>
<center>
<center><span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
<table style="width: 15px; height: 23px;" id="table52" align="center" border="6" cellpadding="0" cellspacing="0" width="15" height="23">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;" background="http://rubi04.com.ne.kr/bord600.jpg"><font size="4" face="times"><strong>
</strong><table style="width: 157px; height: 176px;" id="table53" bgcolor="#d6ac83" cellpadding="10">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<table style="width: 126px; height: 119px;" id="table54" bgcolor="#f1e3d6" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<div class="msgcontent">
<p align="center"><span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;"><font size="4" face="times"><strong><embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/b7-1.swf" wmode="transparent" width="500" height="381"></strong></font></span>
</p><div align="center"> </div>
<div align="center"><font color="#6a3535" size="4">Nội dung viết Entry ở đây</font></div>
<div align="left"><span class="outline"><img style="width: 126px; height: 124px;" id="fullSizedImage1" class="media hundredpercent" alt="162.gif" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/wu-3/162.gif?t=1285160899" width="126" height="124"></span></div></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><strong></strong></font></td></tr></tbody></table></span></center></center></center></td></tr></tbody></table></div>
</p>

_____________________________________  

 
Nội dung viết Entry ở đây

_<a href="http://tw.myblog.yahoo.com/889-3558/archive?l=f&amp;id=39"><br></a><div align="center">
<div align="center">
<div align="center">
<div align="center"><br>
<table style="width: 35px; height: 25px;" align="center" background="http://img181.imageshack.us/img181/2497/dream0908292.jpg">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<center>
<center>
<center><span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
<table style="width: 15px; height: 23px;" align="center" border="6" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;" background="http://rubi04.com.ne.kr/bord600.jpg"><font size="4" face="times"><strong>
</strong><table style="width: 157px; height: 176px;" bgcolor="#ff95ca" cellpadding="10">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<table style="width: 126px; height: 632px;" bgcolor="#000000" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<div>
<p align="center"><span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;"><font size="4" face="times"><strong><embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/006.swf" wmode="transparent" width="500" height="389"></strong></font> </span>
</p><div align="center"> </div>
<div align="center"><font color="#ff0000" size="4">Nội dung viết Entry ở đây</font></div>
<div align="center"><span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;"><font size="4" face="times"><strong><embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/0006.swf" wmode="transparent" align="absbottom" width="460" height="124"></strong></font></span></div></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><strong></strong></font></td></tr></tbody></table></span></center></center></center></td></tr></tbody></table></div></div></div></div>
<p align="center"><br></p>

___________________________________   

 
Nội Dung Viết Entry Ở Đây
 
 
 <p align="center"><br></p>

<table style="width: 35px; height: 25px;" id="table59" align="center" background="http://img181.imageshack.us/img181/2497/dream0908292.jpg" width="35" height="25">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<center>
<center>
<center><span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
<table style="width: 15px; height: 23px;" id="table60" align="center" border="6" cellpadding="0" cellspacing="0" width="15" height="23">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;" background="http://rubi04.com.ne.kr/bord600.jpg"><font size="4" face="times"><strong>
</strong><table style="width: 157px; height: 176px;" id="table61" bgcolor="#ff0000" cellpadding="10">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<table style="width: 496px; height: 569px;" id="table62" bgcolor="#ffffff" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<div class="msgcontent">
<div align="center"><span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;"><font size="4" face="times"><strong><span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;"><embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/005.swf" wmode="transparent" width="500" height="348"></span></strong></font> </span>
<div align="center"><font color="#ff0000" size="4">Nội Dung Viết Entry Ở Đây</font></div>
<div align="center"> </div>
<div align="center"> </div>
<div align="center"><span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;"><font size="4" face="times"><strong><embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/0005.swf" wmode="transparent" align="absbottom" width="460" height="124"></strong></font></span></div></div></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><strong></strong></font></td></tr></tbody></table></span></center></center></center></td></tr></tbody></table>
<p> </p>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=))
:((
[-(
:-h
~o)
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
:">
X(
:">
:-bd
8->
I-)
[-(
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang